GDPR

Oplysninger om klinikkens behandling af personoplysninger
1. Klinik Birgith Spangenberg, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget fra dig.
Kontaktoplysninger om klinikken er:

Klinik Birgith Spangenberg/Bedre Flow & Balance
Charlottevej 3
7800 Skive
CVR-nr.: 38 24 30 98
Telefon: 42603070
Mail: info@birgithspangenberg.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Den registrerer oplysninger om dig, for at kunne udføre klinikkens zoneterapi-, akupunktur-, og massagebehandlinger.
Retsgrundlaget for klinikkens behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler klinikken også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om, i forbindelse med, at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen.

Som nævnt ovenfor sker klinikkens behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af klinikkens opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger
Klinikken behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger
Særlige kategorier af personoplysninger: Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Klinikken videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Rådgivere og databehandler af: On-line booq, Sygesikring Danmark og aktuelle forsikringsselskaber ifht sundhedsforsikringer, hvor samtykke gives ved oprettelse af journal.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Klinikken vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Klinikken vil lægge vægt på, hvor længe der er behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav og senest til 5 år efter, at et behandlingsforløb er afsluttet.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Klinikken kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af klinikkens behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til klinikkens behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte klinikken.
Ret til at se oplysninger:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som klinikken behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for klinikkens almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må klinikken fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod klinikkens eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger:
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.